Izolacja termiczna i akustyczna

Jakie są korzyści z zastosowania wełny URSA?

Dzięki stosowaniu produktów URSA do izolacji budynku oszczędzasz na rachunkach za ogrzewanie zimą i masz przyjemny chłód latem. Dzięki wełnie URSA osiągany jest również komfort akustyczny domowników oraz bezpieczeństwo wynikające z niepalności produktu. Wełna szklana jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku materiałów. Jej zastosowanie znacznie ogranicza np.: wydzielanie CO2 do atmosfery i ilość wydobywanych surowców służących do wytwarzania energii.

 

Co to jest lambda λ?

λ jest współczynnikiem przewodzenia ciepła. Charakteryzuje on dany materiał. Im λ jest mniejsza, tym materiał jest lepszym izolatorem. Lambda wyrażona jest w [W/mK]. Współczynnik ten należy rozumieć w ten sposób, że określa on ilość ciepła wyrażoną w [W] (watach) na godzinę – przechodzącą przez warstwę o grubości 1 metra [m] i powierzchni 1 m2 przy różnicy temperatury po obu stronach materiału wynoszącej jeden stopień [K] (stopień Kelvina). Dla wyrobów URSA zawiera się w przedziale 0,032÷0,045.

 

Co to jest opór cieplny R?

Opór cieplny R charakteryzuje materiał o określonej grubości i im wyższa wartość oporu cieplnego tym warstwa ma lepsze właściwości izolacyjne. R wyrażone jest w [m2K/W]. Im lepsza lambda (niższa) i większa grubość materiału, tym lepszy opór cieplny warstwy. Wartości oporu R dla wełen URSA mieszczą się w przedziale 1,11 ÷ 5,70.

 

Co to jest współczynnik przenikania ciepła U?

Współczynnik przenikania ciepła U charakteryzuje daną przegrodę budowlaną. U jest wyrażone w [W/m2K]. Im niższa wartość U tym lepsze właściwości izolacyjne (mniejsze straty energii przez daną przegrodę). U minimalne dla poszczególnych przegród określa odpowiednie rozporządzenie, narzucając wytyczne projektowe i tak np.: dla dachu skośnego jest to 0,25 [W/m2K]

Systemy rynnowe Marley z PCV

 

Co to są mostki termiczne i czemu należy je eliminować?


Mostek termiczny jest to miejsce w przegrodzie cieplnej budynku, w którym przewodnictwo cieplne jest znacznie większe niż pozostałej części przegrody. Przez to miejsce następuje znaczna utrata energii cieplnej. Przyczyną powstawania mostków może być np.: nieciągłość wełny w przegrodzie spowodowana błędnym montażem. Ciągłość warstwy izolacji zapewnia eliminację tego typu efektu, zapewniając odpowiednią izolacyjność akustyczną i termiczną. Minimalizuje to również ryzyko powstania ewentualnych zawilgoceń i pleśni.

 

Jakie znaczenie dla parametrów wełny ma jej gęstość?


Gęstość wełny jest parametrem wtórnym. Podstawowymi parametrami wełny są współczynnik przewodzenia ciepła i współczynnik pochłaniania dźwięku. Produkty z wełny szklanej mają tę zaletę, że przy niskiej gęstości osiągają bardzo dobre parametry termiczne i akustyczne. Dzięki niewielkiej masie włeny szklanej prace montażowe wykonywane są łatwo i sprawnie, a konstrukcja budynku obciążana w niewielkim stopniu.

 

 

Co to jest pochłanianie dźwieku?

Fala dźwiękowa padająca na materiał/powierzchnię zostaje częściowo przez nią odbita, częściowo pochłonięta. Współczynnik pochłaniania dźwięku αW przyjmuje wartość od 0,00 do 1,00 i charakteryzuje on dany materiał. 1,00 oznacza, że padający dźwięk w całości jest pochłaniany. 0,00 oznacza, że fala dźwiękowa została w całości odbita. Czym wyższy współczynnik pochłaniania dźwięku dla danego wyrobu, tym dany produkt lepiej pochłania dźwięki. W przypadku produktów z wełny szklanej URSA dostępne są produkty o najwyższym możliwym współczynniku pochłaniania dźwięku równym 1,00 (np. wełna w formie płyty o nazwie URSA TWP SILENTIO)

 

Co to jest izolacyjność akustyczna?


Izolacyjność akustyczna charakteryzuje przegrodę budowlaną i mówi w jakim stopniu dana przegroda niweluje dźwięki przechodzące z jednego pomieszczenia/zewnętrznego otoczenia budynku. Izolacyjność akustyczna właściwa R'A1 wyrażona jest w dB i czym większa jej wartość, tym oznacza to że dana przegroda lepiej izoluje od hałasu. Dzięki zastosowaniu produktów URSA np. w ściankach działowych, możliwe jest osiągnięcie izolacyjności akustycznej nawet 68 dB!

 

Kiedy mówimy o odporności ogniowej a kiedy o klasie reakcji na ogień?


Odporność ogniowa to pojęcie odnoszące się do przegrody budowlanej (np. ścianki działowej), natomiast klasa reakcji na ogień opisuje właściwości danego materiału (np. wełny mineralnej). Wełna URSA jest wełną niepalną przynależną do najbezpieczniejszej klasy reakcji na ogień A1. Po zastosowaniu wełny w ściance GK cały układ może osiągnąć odporność ogniową do EI 120.

 

Co to jest wełna szklana?


Wełna szklana jest to naturalny materiał izolacyjny o bardzo dobrej izolacyjności termicznej, akustycznej i najbezpieczniejszej klasie reakcji na ogień. Głównymi surowcami używanymi do produkcji wełny szklanej jest piasek i stłuczka szklana. Użycie do produkcji stłuczki szklnej powoduje odzysk wcześniej wyprodukowanego szkła, dzięki czemu przyczyniamy się to procesu recyclingu. W wysokiej temperaturze następuje stopienie surowców, a w kolejnym etapie ich rozwłóknienie. Dzięki temu powstają włókna o średnicy kilku μm, które następnie są łączone ze sobą za pomocą żywic tworząc sprężystą i elastyczną wełnę szklaną dostępną w postaci rolek lub płyt.

 

Co to jest XPS?

XPS, czyli polistyren ekstrudowany, powstaje w procesie wyciskania (ekstruzji) polistyrenu w taki sposób, że powstający materiał jest jednorodny i ma zamkniętą strukturę. XPS produkowany przez URSA charakteryzuje się wysoką wodoodpornością, odpornością na działanie zmiennych temperatur, wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne oraz bardzo dobrą izolacyjnością termiczną przy zachowaniu jednocześnie niskiej masy własnej.

 

W jakiego rodzaju budynkach można stosować produkty URSA?


Produkty URSA znajdują zastosowanie we wszelkiego typu budynkach począwszy od mieszkalnych, poprzez użyteczności publicznej, szkoły, szpitale aż do budynków biurowych, logistyczno-produkcyjnych oraz przemysłowych.

 

Co można zaizolować przy pomocy produktów URSA?


Produkty URSA służą do izolacji termicznej, akustycznej: fundamentów, ścian wewnętrznych i wewnętrznych, dachów, podłóg, stropów. W każdym z tych przypadków posiadają inne parametry dobrane tak, aby spełniać najwyższe wymagania stawiane przed danym rozwiązaniem.

 

Jakiego rodzaju produkty są dostępne w URSA?

W ofercie URSA dostępne są produkty z wełny szklanej URSA, białej wełny szklanej PureOne, płyty XPS oraz panele URSA AIR do budowy samonośnych przewodów wentylacyjnych. Dostosowując produkty URSA do różnych zastosowań/potrzeb przyjmują one odpowiednoi formę rolek, płyt, taśm oraz dostępne są w postaci granulatu. Produkty URSA są dostępne również z różnymi pokryciami umożliwiającymi ich bardzo szerokie zastosowanie.

 

 

Dodaj komentarz
powered by Quick.Cmsprojekt: grafiQa